องค์กรยูนิเซฟ ร่วมกับFat Radio
ชวนเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 – 25 ปี ทีมละ 2 คนขึ้นไป
สร้างสรรค์รายการวิทยุในแบบของตัวเองเพื่อเด็กและเยาวชน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ The World We Want

ในอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมทุกปีจะเป็น
”วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก”
International Children’s Day of Broadcasting

2007icdbpsa.jpg

กติกาคือ
ส่งคอนเซ็ปต์และสคริปต์รายการโดยย่อทางอีเมลล์ 
พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อกลับมาที่  104.5FAT@GMAIL.com
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 ทีม
จะได้ workshop จัดรายการวิทยุกับดีเจ fat
และจัดรายการสดออกอากาศจริง ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้
พร้อมยังได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม10,000 บาทอีกด้วย

icdb126x711.gif

วันโทรทัศน์และวิทยุเด็ก
International Children’s Day of Broadcasting

ความเป็นมา

องค์การยูนิเซฟ  และคณะกรรมการระหว่างประเทศของวิทยาลัยโทรทัศน์และศาสตร์แห่งชาติ  หรือ  นาตาส  ได้ริเริ่มให้มี  “วันโทรทัศน์และวิทยุเด็ก” (International  Children’s Day of Broadcasting –  ICDB)  โดยจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมของทุกปี  วันICDBเป็นวันหนึ่งในรอบหนึ่งปีที่สถานีวิยุและสถานีโทรทัศน์ทั่วโลก  จะออกอากาศรายการที่มีคุณภาพที่เกี่ยวกับเด็ก  และเพื่อเด็ก  แต่ที่สำคัญกว่านั้นสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรายการ  เด็กๆจากต่างประเทศได้กลายมาเป็นผู้สื่อข่าวเอง  เป็นผู้ควบคุมการผลิตเอง  เป็นผู้ถ่ายทำด้วยตนเอง  ได้บันทึกเทปและรายงานเรื่องราวที่พวกเขาต้องการให้โลกได้ยินได้ฟัง  และได้รับรู้ด้วยตนเอง  เพื่อสื่อความฝันและความคิดเห็นของเขาผ่านสื่อต่างๆ  ไปยังผู้ใหญ่และผู้บริหารของประเทศ

ในปัจจุบัน  มีสื่อมวลชนทั้งด้านวิทยุและโทรทัศน์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กมากกว่า20,000รายทั่วโลก  ทำให้วันนี้มีความสำคัญและมีความเป็นสากลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง

หัวใจของความสำเร็จของวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กนี่ก็คือ  การมีส่วนร่วมของเด็ก

สื่อมวลชนในประเทศไทยเอง  ก็มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันอันสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2535เป็นต้นมา  เด็กไทยได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับสื่อโทรทัศน์และวิยุ  ได้เรียนรู้โดยประสบการณ์จริงทั้งในการถ่ายทำด้วยกล้องโทรทัศน์  การเป็นนักข่าวโทรทัศน์  การเป็นนักจัดรายการวิทยุ  การให้สัมภาษณ์และการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นนักข่าวในการรายงานเรื่องต่างๆ  ผ่านกล้องโทรทัศน์ของจริงสถานีโทรทัศน์และวิยุต่างๆ  ได้มีการจัดสรรเวลาในการออกอากาศสำหรับถ่ายทอดรายการที่เด็กได้ผลิตในวันนั้น

กรมประชาสัมพันธ์  ในฐานะองค์กรหลักทางด้านงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กนี้  จึงเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับสื่อ  ทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์  โดยมีองค์การยูนิเซฟประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการระดมความร่วมมือการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอื่นๆ  เพื่อให้การรณรงค์เรื่องนี้เกิดประสิทธิผลในวงกว้างยิ่งขึ้น

สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้นำเสนอมุมมองและความคิดเห็นของพวกเขาให้โลกได้รับรู้  สื่อโททัศน์และวิทยุมีโอกาสที่จะช่วยสะท้อนเสียงเรียกร้องของเด็กให้ผู้นำลงทุนกับพวกเขา  มิใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อวางรากฐานสำหรับสังคมที่เข้มแข็ง  สื่อโทรทัศน์และวิทยุทั่วโลกมีพลังที่จะทำให้สิทธิของเด็กในด้านนี้เป็นจริงได้ด้วยการให้เวลาออกอากาศรายการที่เด็กคิดเอง  ทำเอง  นำเสนอเอง

การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อเด็ก

ทศวรรษที่แล้ว  บรรดาผู้นำของโลกได้ให้คำมั่งสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายในการประชุมระดับโลกเพื่อเด็ก  ซึ่งพวกเราทุกคนร่วมกันทำคำมั่นเหล่านั้นให้เป็นจริง  ทั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายังมีสิ่งอื่นๆที่ต้องทำอีกมากมายถ้าทั่วโลกตั้งใจที่จะปกป้องสิทธิและตอบสนองความต้องการของเด็กๆอย่างจริงจัง

นั่นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุใด  การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อเด็กได้กระตุ้นให้ประชาชนทุกชาติ  สมาชิกในครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเพื่อสังคมต่างๆ  มาร่วมสร้างวิถีทางเพื่อหยุดยั้งความยากจน  โรคภัยไข้เจ็บ  ความรุนแรง  ความไม่เสมอภาคที่ทำร้ายชีวิตเด็กอยู่เรื่อยไป

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อเด็กคือโครงการ   “ตอบรับเพื่อเด็ก”  (Say Yes for Children)  ซึ่งได้รับการริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.2545  โครงการนี้ได้เรียกร้องให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากทั่วโลกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเด็ก  10  ประเด็น  เพื่อการพัฒนาชีวิตเด็กผ่านทางอินเตอร์เน็ตและจากการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วโลกกว่า  95  ล้านคน  และผลสรุปที่ได้รับการนำเสนอต่อผู้นำรัฐบาลต่างๆทั่วโลกในการประชุมวาระพิเศษว่าด้วยเรื่องเด็กของสมัชชาผู้ใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม  2545  ณ  นครนิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา  และได้มีปฏิญญาพร้อมด้วยแผนงานการสร้าง  โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  (World  Fit for  Children)  เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเด็กทั่วโลกต่อไป

สิ่งที่เด็กๆได้ทำในวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กในปีที่ผ่านๆมา

ปีพ.ศ.  243  ในประเทศไทย  เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิเด็ก  และการผลิตรายการโทรทัศน์  และได้สัมภาษณ์บรรดานักการเมืองนักการเมืองคนดังของไทยในประเด็นที่ว่า  ผู้นำประเทศได้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประชุมระดับโลกเพื่อเด็ก  ในปี พ.ศ. 2533  ได้ดีเพียงใด

ในประเทศยูเครน  ผู้ผลิตรายการต่างๆได้รวมตัวกันเพื่องานสัมมนาเรื่อง “การผลิตรายการเพื่ออกอากาศของเด็ก”  ก่อนที่วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กจะมาถึง  ซึ่งผลที่ได้คือ  เครือข่ายโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้ออกอากาศรายการของเด็กเป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน

ในประเทศจีน  กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาได้ผลิตรายการโทรทัศน์ของตนเอง  เพื่อสนับสนุนให้เด็กอื่นๆ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น  เด็กๆได้ถูกสัมภาษณ์โดยผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์คนอื่นๆ ได้สัมภาษณ์กลุ่มเด็กที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนนในบ้านเกิดของเขา

การเฉลิมฉลองวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กในประเทศไทย

พ.ศ. 2541
สถานีโทรทัศน์  ไอทีวี  นำกลุ่มเด็กที่ผ่านกระบวนการอบรมจากยูนิเซฟไปอบรมเพิ่มเติม  และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำข่างจริงกับทีมข่าว ไอทีวี  จากนั้นจัดเวลาในช่วงข่าวภาคค่ำให้นักข่าวเด็กนั่งอ่านเคียงข้างคุณสุทธิชัย  หยุ่น  และผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ  โดยอ่านข่าวที่เด็กๆ  ร่วมทำกับทีมข่าวมืออาชีพเป็นเวลา  1  สัปดาห์

พ.ศ 2542
บริษัท  ลัคคิด  จำกัด  ผู้ผลิตรายการเด็ก…เด็ก…คิด  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  และรายการหนูดีมีเรื่องเล่าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  3  อ.ส.ม.ท.  ดำเนินการจัดงานวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  และนำผลงานข่าวที่ตัวแทนเด็กจากทั่วประเทศได้ผลิตด้วยตนเองออกอากาศในรายการทั้งสองรายการ  ตลอดเดือนธันวาคม

บริษัทโพลีพลัส  จำกัด  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่นี่มีเพื่อน  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7  และบริษัท  ซุปเปอร์จิ๋ว  จำกัด  ผู้ผลิตรายการซุปเปอร์จิ๋ว  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการผลิตสารคดีและออกอากาศรายการ

พ.ศ. 2543
กรมประชาสัมพันธ์  ดำเนินการจัดงานวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  โดยได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์  จำนวน  3  ชั่วโมง  และผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเป็นเวลา  9  ชั่วโมง

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง  7  นำสกู๊ปข่าวที่เยาวชนผลิตเองไปออกอากาศในรายการข่าวผู้เยาว์  เป็นเวลา  1  สัปดาห์

พ.ศ. 2544
กรมประชาสัมพันธ์  ดำเนินการจัดงานวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  โดยจัดประชุมสร้างความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง  และผู้ผลิตรายการเอกชนต่างๆ  เพื่อร่วมทำกิจกรรมนำเสนอรายการพิเศษและสอดแทรกเนื้อหารายการเพื่อเด็ก  ทั้งนี้เพื่อร่วมฉลองวันดังกล่าวเป็นเวลา  1  สัปดาห์ล่วงหน้า  นอกจากนี้ยังได้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์  เป็นเวลา  3  ชั่วโมง  และผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2545
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  11  ด้จัดรายการพิเศษ “วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก” ขึ้น  เป็นรายการสดมีความยาว  1.30  ชั่งโมง  ซึ่งเนื้อหาของรายการเน้นการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อของเด็กอย่างมากที่สุด  โดยให้เด็กเป็นพิธีกรเอง  สัมภาษณ์ความคิดเห็นของเด็กเอง  และให้เด็กไปผลิตรายการในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและนำมาออกอากาศในรายการ  ซึ่งทางสถานีฯได้จัดส่งรายการ “วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก” ไปร่วมประกวดรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก  รางวัล  International  Emmy  Award  ณ  กรุงนิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นครั้งแรก  ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับเลือกให้เป็น  1  ใน  4  ผู้เข้ารอบสุดท้ายในบรรดารายการที่ส่งประกวดทั้งสิ้นกว่า  2,000  รายการทั่งโลก  ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แต่การติด  1  ใน  4 ผู้เข้ารอบสุดท้าย  แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน  และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในการใช่สื่อวิทยุและโทรทัศน์  ให้เด็กไทยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ถ่ายทอดความฝันและจินตนาการของพวกเขาอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2546
กรมประชาสัมพันธ์  ดำเนินการจัดงานวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กขึ้น   โดยมีการจัดรายการที่เด็กเข้ามามีส่วนร่วมและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  11  เป็นเวลา  2  ชั่วโมงเต็ม  และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  FM. 92.5 Mhz. และ AM 819  Khz. เป็นเวลา  6  ชั่วโมงเต็ม  ตั้งแต่เวลา  9.00 น.-16.00 น.

ความสำเร็จของวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กได้ขยายมาสู่การทำรายการวิทยุต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว  ที่มีชื่อว่า “รายการแบ่งฝันปันรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  ทางคลื่น FM. 92.5 Mhzและ AM 819  Khz.  ระหว่างเวลา  14.00-16.00 น.  เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2546  ให้มีการเพิ่มเวลาออกอากาศของรายการเพื่อเด็ก  เยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2547
กรมประชาสัมพันธ์และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย  ได้ร่วมระดมการสนับสนุนจากสื่ออื่นๆ  และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองงานวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  เพื่อขอความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ  และแสดงความคิดความฝันของพวกเขาให้ผู้ใหญ่รับรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ

นักร้องวัยรุ่นชื่อดัง  เจมส์  เรืองศักดิ์  ลอยชูศักดิ์  สังกัด  บริษัทอาร์เอสโปรโมชั่นจำกัด  เขียนเพลงวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โอกาสพิเศษดังกล่าว

ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุช่องอื่นๆ  ต่างให้ความสนใจต่อวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  และให้ความร่วมมือในการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้เป็นอย่างดี  โดยร่วมผลิตรายการเพื่อออกอากาศในรายการพิเศษวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก  ที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  11  ในวันอาทิตย์
ที่  12  ธันวาคม  2547  และนำคอนเซ็ปต์ของวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กไปใช้ในรายการต่างๆของสถานี

icdbghanaphoto.jpg

International Children’s Day of Broadcasting
Sunday, 9 December 2007

::The World We Want::

Theme to Explore
* Are children living healthy lives?
* Are young people safe from abuse, exploitation and violence?
* Are all children receiving a quality education?
* Are we combating HIV/AIDS well enough to keep our  children safe?
Are young people enabled and encouraged to speak out and share their opinions?

In May 2002, world leaders, representatives of government and cicil society, and more than 600 youth gathered at the United Nations in New York to pave a way forward in making the world a better place for children. The UN General Assembly Special Session on Children was a milestone event, in which days of meeting, talking  and sharing ideas led to the adoption of a guiding   document , A World Fit for Children.

A World Fit for Children established four major priorities-promoting healthy lives,providing quality education,protecting children from abuse,exploitationand violence and combating HIV/AIDS-with specific goals for children and young people and a basic framework for achieving them

In conjunction with the fifth anniversary of the Special Session,The 2007 International Children’s Day of Broadcasting (ICDB)draws attention to these priority issues with the theme The World We Want: A world Fit for Children. How far has the world moved towards fulfilling The goals? What problems still exist? What suggestions do young people have to solve them? What can be done to build a world fit for children?

Every December, thousands of children celebrate the International Children’s Day of Broadcasting. With the support of radio and television broadcasts, young people develop, produce and present programmes, and young voices fill the airwaves. Children have important things to say, and broadcasts can play a vital role in making media available for children and young people to express themselves freely.

UNICEF invites all broadcasters to participate in this special day in 2007 and give children the opportunity to share their views about the world they live in. After all, who better to determine if the world is fit for children than young people themselves?

On 9 December 2007, celebrate the International Children’s Day of Broadcasting! To change the world for children, we must change the world with children.

http://www.unicef.org/videoaudio/video_icdb.html

http://www.unicef.org/videoaudio/video_38486.html

โฆษณา